St. Xavier's College, Mumbai
MUMBAI, MAHARASHTRA AFFILIATED WITH UGC , NAAC-A

₹22,380
B.Sc avg fee/yr
₹13,708
M.Sc avg fee/yr
Rating 9.4 (16)
Apply Now
Symbiosis College of Arts and Commerce, Pune
PUNE, MAHARASHTRA AFFILIATED WITH NAAC

₹15,833
B.Com avg fee/yr
₹18,500
M.Com avg fee/yr
Rating 8.7 (16)
Apply Now
Fergusson College, Pune
PUNE, MAHARASHTRA AFFILIATED WITH NAAC , UGC

₹3,420
B.Sc avg fee/yr
₹3,420
BMM avg fee/yr
Rating 8.4 (27)
Apply Now
KJSAC Mumbai - K J Somaiya College of Arts & Commerce
MUMBAI, MAHARASHTRA AFFILIATED WITH NAAC-A

₹8,345
BA avg fee/yr
₹9,362
M.Phil/Ph.D in Arts avg fee/yr
Rating 8.2 (34)
Apply Now
Elphinstone College, Mumbai
MUMBAI, MAHARASHTRA AFFILIATED WITH NAAC-A

₹23,188
B.Sc avg fee/yr
Rating 7.8 (6)
Apply Now
St Andrew's College of Arts Science and Commerce, Mumbai
MUMBAI, MAHARASHTRA

₹5,263
BA avg fee/yr
Rating 7.7 (6)
Apply Now
St. Mira's College for Girls, Pune
PUNE, MAHARASHTRA AFFILIATED WITH NAAC

₹1,400
BA avg fee/yr
₹3,000
MA avg fee/yr
Rating 7.6 (4)
Apply Now
Ramnarain Ruia College, Mumbai
MUMBAI, MAHARASHTRA AFFILIATED WITH NAAC , UGC

₹5,225
B.Sc avg fee/yr
₹13,960
M.Sc avg fee/yr
Rating 7.5 (9)
Apply Now
M.E.S. Abasaheb Garware College, Pune
PUNE, MAHARASHTRA AFFILIATED WITH NAAC

₹925
BA avg fee/yr
Rating 7.3 (1)
Apply Now
Abeda Inamdar Senior College, Pune
PUNE, MAHARASHTRA AFFILIATED WITH AICTE , NAAC

₹5,960
BA avg fee/yr
₹7,595
MA avg fee/yr
Rating 6.5 (2)
Apply Now
R.J.C Mumbai - Ramniranjan Jhunjhunwala College
MUMBAI, MAHARASHTRA AFFILIATED WITH NAAC

₹4,970
B.Sc avg fee/yr
₹34,708
M.Sc avg fee/yr
Rating 6.4 (7)
Apply Now
DNC Nagpur - Dhanwate National College
NAGPUR, MAHARASHTRA AFFILIATED WITH NAAC , UGC

₹9,845
MBA/PGDM avg fee/yr
Rating 6.4 (1)
Apply Now
Jai Hind College, Mumbai
MUMBAI, MAHARASHTRA

₹4,508
B.Sc avg fee/yr
Rating 6.3 (25)
Apply Now
PCASC Pune - Poona College of Arts, Science and Commerce
PUNE, MAHARASHTRA AFFILIATED WITH NAAC

₹3,635
B.Sc avg fee/yr
₹27,475
M.Sc avg fee/yr
Rating 6.3 (5)
Apply Now
SIES College of Arts Science and Commerce, Mumbai
MUMBAI, MAHARASHTRA AFFILIATED WITH NAAC-A

₹6,263
B.Sc avg fee/yr
₹50,000
M.Sc avg fee/yr
Rating 6.2 (30)
Apply Now
KC College Mumbai - Kishinchand Chellaram College Churchgate
MUMBAI, MAHARASHTRA AFFILIATED WITH NAAC-A

₹5,941
B.Sc avg fee/yr
₹5,400
M.Sc avg fee/yr
Rating 6.0 (18)
Apply Now
Guru Nanak Khalsa College of Arts, Science & Commerce, Mumbai
MUMBAI, MAHARASHTRA AFFILIATED WITH NAAC , UGC , NAAC-A

₹6,490
B.Sc avg fee/yr
₹4,888
M.Sc avg fee/yr
Rating 6.0 (4)
Apply Now
Nikalas Mahila Mahavidyalaya, Nagpur
NAGPUR, MAHARASHTRA

₹--
BA
Rating 6.0 (1)
Apply Now
CSSSM Mumbai - Chembur Sarvankash Shikshan Shastra Mahavidyalaya
MUMBAI, MAHARASHTRA AFFILIATED WITH NCTE , NAAC

₹18,558
B.Ed avg fee/yr
₹7,360
Graduate Diploma in Education avg fee/yr
Rating 6.0 (1)
Apply Now
Sophia College for Women, Mumbai
MUMBAI, MAHARASHTRA AFFILIATED WITH AICTE , NAAC

₹--
B.Sc
₹--
M.Sc
Rating 5.9 (10)
Apply Now

Subscribe to News Letter